Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Komunikat w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujacych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W OBORNIKACH

 

w sprawie stypendiów dla uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkujących na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz dla studentów, którzy na stale zamieszkują na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zaś kandydatów do tego stypendium zgłasza starosta powiatu lub prezydent miasta na prawach powiatu według przynależności kandydata do stypendium do miejsca zamieszkania.

 

Wszystkie dokumenty, w tym regulamin udzielania stypendiów dla uczniów, wzory wniosków i zobowiązań dostępne są na stronie internetowej Województwa Wielkopolskiego, pod adresem: www.umww.pl w zakładce Urząd? Departamenty ? Departament Edukacji i Nauki? zakładka Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego o charakterze socjalnym

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze i studenci zamieszkujący na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. uczą się lub studiują w trybie dziennym

 2. osiągają najlepsze wyniki w nauce (zgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane wnioski uczniów, którzy za poprzedni rok nauki uzyskali średnią ocen 4,20 lub niższą oraz słuchaczy i studentów, którzy uzyskali za poprzedni rok nauki średnią 4,00 lub niższą)

 3. pozostają w trudnych warunkach materialnych (średni miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 650 zł netto albo 740 zł netto w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci)

 

Do wniosku o stypendium należy dołączyć odpowiednio:

 1. Zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki przez wnioskującego z wyłączeniem ust. 2 i 3.

 2. Świadectwa z poprzedniego roku szkolnego (tzn. III klasy gimnazjum) ucznia I roku szkoły ponadgimnazjalnej

 3. Świadectwo z poprzedniego roku szkolnego (dot. ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej) studenta I roku

 4. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta, w momencie składania wniosku (dot. 1-3)

 5. Zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentem poświadczającym o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu osób - zgodnie z Załącznikiem nr 4

 6. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta z wyłączeniem osób dot. ust. 7

 7. Oświadczenie o wysokości dochodu za poprzedni rok kalendarzowy/rozliczeniowy członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej- zgodnie z Załącznikiem nr 5

 8. Zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy w przypadku gdy dotyczy.

 9. Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy - zgodnie z Załącznikiem nr 6

 10. Kserokopia aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu)

 11. Oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci - zgodnie z Załącznikiem nr 7

 12. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 13. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności bądź orzecznika ZUS z zaznaczeniem stopnia niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

 14. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu)

 15. Zaświadczenia pozostałych niepełnoletnich członkach rodziny o statusie ucznia

 16. Zaświadczenia pozostałych osób będących na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego, że za poprzedni rok kalendarzowy nie uzyskały dochodów

 17. Zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki zdrowotnej za poprzedni rok kalendarzowy wszystkich pełnoletnich członków rodziny w tym wnioskującego, jeśli osiągnęli dochód w poprzednim roku kalendarzowym.

 

Wnioski wraz z odpowiednimi załącznikami, o których wyżej mowa należy składać w Starostwie Powiatowym w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a (Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich, p. 217), w terminie do:

 

25 września 2019. - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

20 października 2019 r. - słuchacze i studenci

 

Uwaga! W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.

 

Informacje uzupełniające:

 • w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał łącznie 4 stypendia dla wnioskodawców z terenu Powiatu Obornickiego (3 dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, 1 dla studenta);

 • warunkiem otrzymywania stypendium w II okresie/semestrze jest złożenie do 20 marca roku następującego po przyznaniu stypendium zaświadczenia o kontynuacji nauki do  Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

 

Informacji osobom zainteresowanym udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Obornikach (tel. 61 29 73 104, 61 29 73 142, 61 29 160).

 

Naczelnik Wydziału

Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich

 

 

Paweł Drewicz

 

 

Wszystkie załączniki i pozostałe informacje dostępne są na stronie bip.powiatobornicki.pl w zakładce: Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

str. 2

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 6.Załącznik nr 5 do Regulaminu 2013.doc (DOC, 25.50Kb) 2019-09-06 13:13:39 209 razy
2 7.Załącznik nr 6 do Regulaminu 2013.doc (DOC, 34.50Kb) 2019-09-06 13:13:39 200 razy
3 8.Załącznik nr 7 do Regulaminu 2013.doc (DOC, 26.00Kb) 2019-09-06 13:13:39 207 razy
4 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną do celów stypendialnych-1.docx (DOCX, 16.55Kb) 2019-09-06 13:13:39 188 razy
5 1.Nowy Regulamin Stypendium Marszałka 2013.pdf (PDF, 70.53Kb) 2019-09-06 13:11:38 220 razy
6 2.Załącznik nr 1 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA UCZNIA 2013.doc (DOC, 73.50Kb) 2019-09-06 13:11:38 186 razy
7 3.Załącznik nr 2 WNIOSEK O STYPENDIUM DLA STUDENTA SŁUCHACZA 2013.doc (DOC, 68.50Kb) 2019-09-06 13:11:38 201 razy
8 4.Załącznik nr 3 do Regulaminu 2013.doc (DOC, 62.00Kb) 2019-09-06 13:11:38 192 razy
9 5.Załącznik nr 4 do Regulaminu 2013.doc (DOC, 49.50Kb) 2019-09-06 13:11:38 197 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Marcinkowska 06-09-2019 13:11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Marcinkowska 06-09-2019
Ostatnia aktualizacja: Joanna Marcinkowska 06-09-2019 13:16:15