Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego?

Powiat Obornicki realizując projekt „Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Obornikach oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.” w związku z przestrzeganiem zasad należytego zarządzania finansowego oraz zasady konkurencyjności w ramach programu WRPO, zwraca się z prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty cenowej na dostawę pt. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego”


Zamawiający:

POWIAT OBORNICKI

ul.  11 Listopada 2a

64-600 Oborniki

NIP: 606-007-23-31

REGON: 631276133

 

Przedmiot zamówienia: Sprzęt informatyczny i oprogramowanie narzędziowe wg szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Termin realizacji zamówienia : 06.09.2018 r. – 14.09.2018 r.

Istotne warunki zamówienia:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu – zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Ocena oferty - kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:
 1. Kryterium wyboru (oceny) ofert: cena ofertowa brutto – 100 %.
 2. Cena oferty jest równa wartości brutto określonej w formularzu ofertowym. Wartość brutto będzie służyła do porównania wartości ofert.
 3. Sposób oceny ofert

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą:   

Pc = (C min. / C bad. ) x 100 pkt

Pc – liczba punktów w zakresie ceny

C min. – najniższa cena spośród złożonych ofert

C bad. – cena badanej oferty

 1. Oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, które nie podlegają odrzuceniu przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym, nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.
 3. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty celne, podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT.
 4. Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 1. Sposób przygotowania oferty:     
 1. Oferta powinna być sporządzona przy użyciu formularza platformy zakupowej openNexus

Formularz dostępny pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/151685

 1. Do oferty należy dołączyć uzupełniony Załącznik nr 5 - Deklaracje zgodności dostawy z zamówieniem
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 03.09.2018 do godziny 08:00
 3. Termin otwarcia ofert: 03.09.2018 godzina 10:00
 1. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach:

 1. zmianę terminu wykonania umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach:
 1. siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
 2. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu Umowy, jego poszczególnych elementów lub rozwiązań projektowych;
 3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa;
 1. dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
 2. dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy,
 3. dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
 4. dopuszczalna jest zmiana personelu Wykonawcy wskazanego w umowie, jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy itp.) pod warunkiem, że nowy personel posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
 3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 5. Załącznik nr 5 - Deklaracja zgodności dostawy z zamówieniem

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (PDF, 374.74Kb) 2018-09-05 10:45:19 180 razy
2 INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf (PDF, 270.76Kb) 2018-09-03 15:29:01 191 razy
3 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 938.25Kb) 2018-08-24 12:43:30 187 razy
4 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (PDF, 988.25Kb) 2018-08-24 12:43:30 232 razy
5 Załącznik nr 2 - Wzór umowy.pdf (PDF, 1.02Mb) 2018-08-24 12:43:30 193 razy
6 Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (DOC, 465.50Kb) 2018-08-24 12:43:30 180 razy
7 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (DOC, 463.50Kb) 2018-08-24 12:43:30 195 razy
8 Załącznik nr 5 - Deklaracja zgodności dostawy z zamówieniem.doc (DOC, 525.50Kb) 2018-08-24 12:43:30 190 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Tecław 24-08-2018 12:43:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Tecław 24-08-2018
Ostatnia aktualizacja: Joanna Tecław 05-09-2018 10:45:19