Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiat Obornicki
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXII / 127 / 16


Uchwała nr XXII / 127 / 16

Powiatu Obornickiego

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Powiat Obornicki projektu o nazwie:Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (II)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 9 ust. 1 oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Zatwierdza się i przystępuje do realizacji projektu o nazwie:Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie obornickim (II) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Grupę docelową to osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, pozostające bez pracy (z I lub II profilem pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. Uczestnikom w ciągu 4 m-cy od rejestracji lub przystąpienia do projektu zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu zgodnie z Planem Gwarancji dla młodzieży.

  1. projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (z I lub II profilem pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (na 30.11.2015 r.),

  2. projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych w wieku 18-29 lat kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu (z I lub II profilem pomocy) i zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (na 30.11.2015 r.).

Adekwatność doboru grupy zgodna z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kryteria dostępu zostały dostosowane odpowiednio do założeń danego projektu.

 1. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników efektywności zatrudnieniowej:

  1. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych - na poziomie co najmniej 43%

  2. dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 17%,

  3. dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35%,

  4. dla osób o niskich kwalifikacjach - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 48%,

 2. Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. - 30.04.2017 r.

 3. Budżet projektu:

2016 rok - 1.342.509,08: w tym:

 • Wkład UE 84,28% tj. 1.131.466,65 zł

 • Kwota w części wkładu krajowego 15,72% tj. 211.042,43 zł

2017 rok - 21.000,00 zł

 • Wkład UE 84,28% tj. 17.698,80 zł

 • Kwota w części wkładu krajowego 15,72% tj. 3.301,20 zł

Ogółem budżet projektu - 1.363.509,08 zł

 • Wkład UE 84,28% tj. 1.149.165,45 zł

 • Kwota w części wkładu krajowego 15,72% tj. 214.343,63 zł

§ 2

Udziela się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach Panu Leszkowi Juraszkowi pełnomocnictwa do podpisania umowy ramowej dotyczącej projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielone z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz do składania oświadczeń woli, zawierania umów cywilnoprawnych oraz zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji tego projektu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Panu Leszkowi Juraszkowi - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nr 127.pdf (PDF, 365.80Kb) 2016-07-08 13:06:12 344 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Admin 08-07-2016 13:06:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Admin 30-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Admin 08-07-2016 13:07:11