Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie nr 15.2018 Starosty Obornickiego z dnia 03.04.2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 7.2017 Starosty Obornickiego z dnia 15.02.2017 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Obornikach 2018-04-04 08:49:55
ZARZĄDZNIE NR 14.2018 Starosty Obornickiego z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie: powierzenia pani Agnieszce Majchrzak dodatkowych zadań wynikających z zakresu obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Obornikach 2018-04-04 08:39:42
ZARZĄDZENIE NR 13.2018 Starosty Obornickiego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie: zmiany Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością 2018-04-04 08:33:33
ZARZĄDZENIE NR 12. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach 2018-03-05 09:14:04
ZARZĄDZENIE Nr 11.2018 Starosty Obornickiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Starostwa Powiatowego w Obornikach, który w roli sekretarza będzie brał udział w posiedzeniach komisji konkursowych powołanych w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Obornickiego w 2018 r. 2018-02-28 12:29:08
ZARZĄDZENIE NR 10.2018 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Ochronka "Franciszek" z siedzibą w Obornikach w 2018 roku. 2018-02-28 12:24:48
ZARZĄDZENIE NR 9 .2018 Starosty Obornickiego z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko pracy podinspektora ds. informatyzacji zasobów w Referacie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Geodezji i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Obornikach - dokument stracił ważność 2018-02-20 07:37:11
ZARZĄDZENIE NR 8 2018 Starosty Obornickiego z dnia 31 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa trafostacji kontenerowej w SP ZOZ w Obornikach" na podstawie umowy nr KR.273.7.2017 z dnia 27 września 2017r. 2018-02-06 11:17:06
ZARZĄDZENIE Nr 7.2018 Starosty Obornickiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie postanowienia sądu o jego przepadku 2018-02-06 11:14:54
ZARZĄDZENIE NR 6.2018 Starosty Obornickiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 24/2009 z dnia 15 czerwca 2009 Starosty Obornickiego w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Obornikach. 2018-01-30 12:33:46
Zarządzenie NR 5.2018 STAROSTY OBORNICKIEGO z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie: powołania Komisji ds. opiniowania wniosków 2018-01-30 12:32:46
ZARZĄDZENIE Nr 4.2018 Starosty Obornickiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie likwidacji pojazdów, które stały się własnością powiatu na podstawie postanowień sądu o ich przepadku 2018-01-23 11:21:57
ZARZĄDZENIE NR 3. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 16 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000 EURO dla dostaw lub usług pn. "Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Obornikach" 2018-01-17 09:58:55
ZARZĄDZENIE NR 2. 2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 w sprawie: powołania składu komisji przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego w trybie III przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 EURO dla robót budowlanych pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków A, B, i D w Szpitalu w Obornikach" 2018-01-17 09:57:06
ZARZĄDZENIE Nr 1.2018 Starosty Obornickiego z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie: przyznania dodatku specjalnego z tytułu okresowego powierzenia dodatkowych zadań. 2018-01-17 09:54:21